Myyntiehdot

YLEISET MYYNTIEHDOT 2002    Tililuottosopimus.pdf

Rautakontkanen Oy:n myynnissä sovellettavat yleiset myyntiehdot

1. KAUPAN SYNTYMINEN

Kauppa syntyy joko ostajan tilauksen tai myyjän tekemän tarjouksen perusteella. Myyjän tarjous on voimassa välimyyntivarauksin kohtuullisen ajan ellei tarjouksessa nimenomaisesti ole toisin mainittu.

Tarjouskaupassa kauppa syntyy, kun ostaja on hyväksynyt myyjän tarjouksen. Ostajan tilatessa tavaraa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen. Mikäli ostajan tilaus poikkeaa myyjän tarjouksesta, katsotaan ostajan tilaus ostotarjoukseksi eli ostajan tilaukseksi, jonka myyjä voi joko hyväksyä tai hylätä.

2. HINNAT JA MAKSUT

Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa, joka lisätään laskun loppusummaan. Myyjällä on lisäksi oikeus erikseen veloittaa ostajalta tavaran pakkaus- ja suojauskustannukset. Valuuttaperusteisessa kaupassa hintoihin sovelletaan tarjouspäivän myyntikurssia. Mikäli toimituspäivän myyntikurssi kuitenkin on eri kuin tarjouspäivän kurssi, myyjällä on oikeus muuttaa hintoja vastaavasti, siltä osin kuin kauppahinta on vielä maksamatta.

Kauppahinta katsotaan maksetuksi sinä päivänä, kun suoritus on myyjän tilillä.

Myyjällä on oikeus muuttaa hintoja myös siinä tapauksessa, että tehtaan hinnat, rahtimaksut, tullimaksut, verot ym. julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen toimituspäivää.

Maksun suoritetaan joko käteisenä tai laskun mukaan. Jos maksuehdosta ei ole erikseen sovittu, maksuaika määräytyy myyjän yleisesti soveltamien maksuehtojen mukaan. Maksun viivästyessä ostaja on velvollinen suorittamaan viivästyneelle suoritukselle myyjän kulloinkin soveltamaa viivästyskorkoa laskun eräpäivästä lukien. Viivästyskoron lisäksi, myyjällä on oikeus periä ostajalta kohtuulliset perintäkulut.

3. MYYJÄN JA OSTAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Tavaran toimitus

Toimitusaika alkaa kaupan syntymisestä. Mikäli kauppa kuitenkin edellyttää viranomaisen lupaa, toimitusaika alkaa, kun ilmoitus luvan myöntämisestä on saapunut myyjälle. Mikäli on sovittu vakuuden antamisesta tai ennakkomaksusta, alkaa toimitusaika siitä, kun vakuus on annettu tai ennakko maksettu. Jos toimitus edellyttää ostajan antavan myyjälle toimituksen täyttämiseksi tietoja tai ohjeita, katsotaan toimitusajan alkavan, kun myyjä on saanut nämä tiedot tai ohjeet.

Jos toimitus on sovittu suoritettavaksi Incoterms-ehdoin, noudatetaan näissä ehdoissa olevia määräyksiä. Muutoin toimitusehtona on vapaasti myyjän varastossa kuljetusvälineeseen lastattuna.

Tavaran käsittelystä ja pakkaamisesta sovitaan erikseen. Myyjällä on oikeus periä näistä toimenpiteistä erillinen korvaus.

Ostajan on tarkastettava kaupan kohteena oleva tavara luovutuksen yhteydessä ja tehtävä kirjallinen muistutus rahtikirjaan mahdollisesta tavaran vähentymisestä tai vahingoittumisesta rahdinkuljettajalle tavaraa vastaanotettaessa, jos vähentyminen tai vahingoittuminen oli ulkoisesti havaittavissa, ja muussa tapauksessa myyjälle kirjallisesti seitsämän päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Jos muistutus laiminlyödään, katsotaan toimitus hyväksytyksi ja vastaanotetuksi asiakirjojen mukaisina.

Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu.

Vaaranvastuu

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara on sopimuksen mukaisesti toimitettu ja luovutettu ostajalle tai itsenäiselle rahdinkuljettajalle, elleivät sovitut toimitusehdot määrää toisin. Jos tavaran luovuttaminen viivästyy ja viivästys johtuu ostajasta riippuvista syistä, vaaranvastuu siirtyy ostajalle heti, kun myyjä on täyttänyt omat, sopimuksen mukaiset velvollisuutensa tavaran toimittamiseksi.

Tavaran ominaisuudet ja reklamaatiot

Myyjä luovuttaa tuotteen ostajalle sovittujen laatustandardien mukaisena. Tavaralle on voimassa valmistajan myöntämä, valmistajan ehtojen mukainen takuu. Myyjä ei vastaa valmistajan myöntämän takuun ehtojen toteutumisesta. Myyjä vastaa tuotteen laadusta ja ominaisuuksita kirjallisesti, nimenomaan kyseistä kauppaa varten antamiensa tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa tuotteen soveltuvuudesta omaan käyttötarkoitukseensa sekä antamiensa tuotteen käyttötarkoitusta koskevien tietojen oikeellisuudesta.

Jos toimituksessa on virhe, ostajan on ilmoitettava virheesta myyjälle 8 päivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjä voi halutessaan hyväksyä myös kahdeksan päivän jälkeen tulleen reklamaation. Myyjällä on oikeus ensijaisesti korjata virhe. Jos virheen korjaaminen ei ole mahdollista, myyjällä on oikeus toimittaa uusi tavara. Jos olosuhteet ovat muuttuneet niin olennaisesti, että uuden tavaran toimittaminen olisi myyjän kannalta kohtuutonta ja olennaisesti kannattamattomampaa kuin alkuperäinen toimitus verrattuna ostajan toimituksesta saamaan hyötyyn, ostajalla ei ole oikeutta vaatia uutta suoritusta, ellei myyjä siihen suostu.

Purkuoikeus

Ostajalla on oikeus purkaa kauppa, mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti siitä, mitä oli sovittu eikä myyjä kohtuullisessa ajassa ostajan kirjallisen huomautuksen saatuaan korjaa puutetta tai toimita uutta tavaraa Jos ostaja haluaa purkaa kaupan tavarassa olevan virheen vuoksi, sovelletaan ensisijaisesti kuitenkin, mitä yllä kohdassa tavaran ominaisuudet ja reklamaatiot on mainittu. Ostajalla on oikeus purkaa kauppa myös silloin, kun toimitus olennaisesti viivästyy myyjästä riippuvista syistä. Mikäli toimitus viivästyy myyjästä riippumattomista syistä, ostajalla ei ole oikeutta purkaa kauppaa.

Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, jos kauppahintaa ei makseta sovitussa ajassa ja viivästys on oleellinen tai olosuhteista käy ilmi, ettei maksu tule toteutumaan. Myyjällä on lisäksi oikeus purkaa kauppa, jos ostaja ei sovitun mukaisesti ja kohtuulliseksi katsottavalla tavalla myötävaikuta kauppaan toimituksen täyttämiseksi.

Jos tavaran maahantuonti tulee myyjälle olennaisesti alunperin sovittua kalliimmaksi tai mahdottomaksi kansainvälisten sopimusten, lakien, asetusten ym. viranomaismääräysten johdosta, myyjällä on oikeus korvausvelvollisuudetta purkaa kauppa.

Tavaran palautukset

Tavaran palauttamisesta on sovittava ja ilmoitettava etukäteen. Palautettavan tavaran on oltava virheetön ja vastaavassa kunnossa, kuin mitä se oli myyjän luovuttaessa tavaran ostajalle. Tavara on palautettava rahtivapaasti myyjän varastoon viimeistään kuukauden kuluttua tavaran vastaanottamisesta.

Vastuu vahingoista

Myyjä ei vastaa tavaran virheestä, toimituksen viivästymisestä tai muustakaan toimituksen virheellisyydestä aiheutuvasta välillisestä vahingosta, kuten esim. tuotantotappiosta, saamatta jääneestä voitosta ym. seurannaisvahingosta. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle viivästyksestä aiheutunutta vahinkoa, ellei asiasta ole erikseen kirjallisesti toisin sovittu. Myyjä ei vastaa tavaran toimituksen ja luovutuksen jälkeen aiheuttamista vahingoista tavaran ollessa ostajan hallinnassa.

Jos myyjä joutuu vastaamaan kolmannelle tavarasta aiheutuneesta vahingosta tai menetyksestä, myyjällä on oikeus saada ostajalta korvaus myyjälle aiheutuneista kustannuksista. Mikäli vahinko on aiheutunut sellaisesta virheesta, josta myyjä näiden myyntiehtojen mukaan on vastuussa, myyjällä ei kuitenkaan ole oikeutta saada ostajalta korvausta siltä osin, kun vahingon voidaan katsoa kuuluvan myyjän vastuualueeseen. Mikäli kolmas osapuoli esittää toiselle tavaran aiheuttamaa vahinkoa koskevan korvausvaatimuksen, on vaatimuksesta heti ilmoitettava toiselle osapuolelle.

Vakuutukset

Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon maukaisesti.

Ylivoimainen este

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta ja toimitusta, mikäli toimitus estyy ylivoimaiseksi katsottavan esteen, kuten luonnonmullistuksen, sodan, lakon, työsulun, tuonti- tai vientikiellon, liikennehäriön yms. syyn vuoksi. Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta ja toimitusta myöskään siinä tapauksessa, että sopimuksen ja toimituksen täyttäminen edellyttäisi myyjältä kohtuuttomia toimenpiteitä verrattuna ostajalle toimituksesta tulevaan hyötyyn. Myyjä ei ole tässä lausekkeessa mainituissa tapauksissa velvollinen korvaamaan ostajalle mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja ja myyjällä on halutessaan oikeus purkaa kauppa.